Projekter

Projekter

Faroe Islands, Iceland, Norway
NOLICE
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Digital Nordic
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Kystfiskeri
Se projekt
Iceland, Greenland, Norway
Bundmonitorering
Se projekt
Faroe Islands, Iceland
Adgang for handicappede
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland
Vestnordisk biopanel
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
FING
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Bioøkonomi i NORA-regionen
Se projekt
Iceland, Greenland, Norway
Arktisk vandforsyning
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
ALGET
Se projekt
Iceland, Norway
Valuable
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Norway
Renere havne
Se projekt
Faroe Islands, Iceland
SEAS
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Makrelbestand
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Nordatlantisk beredskabsforum
Se projekt
Iceland, Norway
SPEC
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Norway
RENSEA II
Se projekt
Faroe Islands, Greenland
Strømmåling i rejetrawl
Se projekt
Faroe Islands, Iceland
Green Growth Dialogue
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Norway
Diagnose af laksesygdomme
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
CO2 neutral ø
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Arktisk madfestival
Se projekt
Faroe Islands, Iceland
North Atlantic Energy Network
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Græsarter og klimatilpasning
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Norway
Native Breed Tourism
Se projekt
Iceland, Norway
Slow Adventure
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Geoparker
Se projekt
Iceland, Norway
Eco-Counter
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Nordatlantisk korn
Se projekt
Faroe Islands, Iceland
Ringvirkninger af fiskeri
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Jewels of the North Atlantic
Se projekt
Greenland
Open source og sprog
Se projekt