Projektstøtte

Støtte til formidling og projektudvikling

Foruden de to ordinære ansøgningsrunder åbner NORAs vedtægter op for en anden mulighed at opnå støtte. Dette er til den såkaldte formandskabsbevilling. I vedtægterne står følgende: ”Komitéen kan delegere beslutningsmyndighed til hovedsekretariatet, som i samråd med komitéens formand kan bevilge beløb på op til DKK 60.000 pr projekt, dog højst i alt DKK 240.000 pr. år. Komitéen orienteres i hvert enkelt tilfælde.”

Der er i hovedsagen to slags projekter, som kan opnå støtte via denne ordning. Den ene type er projekter, som har til formål at opbygge netværk og partnerskaber i forbindelse med en mulig NORA ansøgning, hvor formålet er at opbygge et fundament under partnerskabet. En anden mulighed er, hvis dele af projektet er af en sådan karakter, at det ikke kan afvente svar i forbindelse med den ordinære ansøgningsrunde. Det kan f.eks. være grundet vejrlig, at det forventes at vejrforholdene vil udsætte projektet ekstraordinært længe, eller grundet biologiske hensyn, f.eks. i forbindelse med såning og høstningen eller lignende, hvor man skal vente en hel sæson, hvis der skal ventes til næste ordinære ansøgningsrunde.

Den anden type projekter, som kan ansøge om formandskabsbevilling er projekter, som har opnået støtte fra NORA, og som er færdige eller i den afsluttende fase. Disse projekter kan søge om støtte til at formidle resultaterne. Det kan f.eks. være produktion af film, deltagelse – med præsentation og/eller poster på konference, artikel i videnskabeligt tidsskrift (f.eks. støtte til at overgå til OpenAccess) eller anden relevant formidling.  Ved ansøgning om støtte til formidling, skal ansøgeren redegøre for aktiviteten, der søges om støtte til, om finansieringsbehovet, samt hvilket konkret NORA-projekt der skal formidles og hvilke de konkrete resultater/erfaringer er, som skal formidles.

Hvis man ønsker at søge om støtte via formandskabsbevilling, skal ansøgere kontakte hovedsekretariatet for at få tilsendt ansøgningsskema.

Der er ikke nogen ansøgningsfrist til denne type projekter. NORA tilstræber at ansøgere får svar senest 14 dage efter at ansøgningen er modtaget.