Tilbage til nyheder
28/11-2019

Nye spennende samarbeidsprosjekter på gang

Under komitémøtet i november besluttet komitéen å bevilge nesten 1,8 millioner DKK i støtte til syv prosjekter.

Mange søknader var kommet inn til den andre bevillingsrunden i 2019. Søknadene hadde fokus på et eller flere av NORAs strategiske satsingsområder, som er:

 • Kreative industrier
 • Grønn energi
 • Bioøkonomi
 • Bærekraftig turisme
 • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • Velferdstjenester
 • Maritim sikkerhet/beredskap
 • Ungdom

Av de 14 søknadene som kom inn, bevilget komitéen nesten 1,8 millioner DKK til totalt sju prosjekter. Her kommer en liten introduksjon til tre av disse.

Kystsamer og inuitter skal samarbeide

For første gang i NORAs historie gir organisasjonen prosjektmidler til kystsamene i Norge. I prosjektet «Kystsamer og sæler» skal kystsamer nå samarbeide med inuitter i Grønland for å utvikle en kreativ næring basert på selfangst. Dette har inuittene i Ilulissat god erfaring med fra før, og et samarbeid mellom urfolkene i regionen er noe NORA ønsker velkomment.

Åpner opp lokalsamfunn for omverden

Et annet prosjekt som fikk støtte har som formål å bygge en digital plattform for å åpne lokalsamfunn opp for omverden. Plattformen i prosjektet «Arktiske ophold» skal være en nettside og danne en merkevare, som lokalsamfunn kan bruke til å invitere mennesker fra hele verden til å bosette seg der midlertidig. Prosjektet ledes av Vágs kommuna på Færøyene, men har også partnere i norske Balestrand og Træna kommune, Sermersooq i Grønland og Austurbrú og Blábankinn på Island.

Felles ungdomsfront om biodiversitet

FN jobber med å utvikle en ny global avtale om biodiversitet. NORA ga støtte til prosjektet «Unge og biodiversitet» der nordatlantisk ungdom samler seg på Island for å avholde en workshop. På workshopen skal ungdommen diskutere seg fram til felles anbefalinger. Anbefalingene vil de så overlevere til de nordiske miljøministrene. Det er Det islandske ungdomsråd (Landssamband ungmennafélaga) som har stått i spissen for dette initiativet.

Variert tematikk

Under følger en oversikt over de andre fire prosjektene som fikk støtte:

 • ALGET 2: Prosjektet bygger videre på et netverk av små og mellomstore tangvirksomheter som ble etablert i det første ALGET-prosjektet. Fokus i ALGET 2 er på kvalitetssikring «fra hav til kunden».
 • Naturfare og turisme: Prosjektet skal informere og orientere turister og lokale myndigheter om naturfarer i Grønland.
 • Hydrogenlæringsnetværk: Dette er tredje år i et prosjekt som vil generere, bruke og formidle viten om hydrogens verdikjeder i avsidesliggende og tynt befolkede områder i regionen.
 • Digitale nomader: Gjennom begrepene «Digitale nomader» og «Co-working spaces» vil prosjektet bygge opp et nettverk av steder som tilbyr folk midlertidige arbeidsplasser, samt et nettverk av de som er interessert i slike arbeidsplasser – de såkalte digitale nomader.
16/06-2020
Transport- og tareprosjekter mottar NORA-støtte
03/06-2020
Nordatlantisk hackathon ga spennende resultater
20/05-2020
North Atlantic Corona Challenge
06/05-2020
Nordatlantiske prosjekter siste 10 år
03/01-2020
NORA vil bygge bro vestover
28/11-2019
Nye spennende samarbeidsprosjekter på gang
16/09-2019
Foreslår mer fokus på delingsøkonomi