Tilbage til nyheder
17/12-2017

Styrk sikkerhets- og beredskaps-samarbeidet i Nord-Atlanteren

Skipsfart og annen havbasert aktivitet i det nordatlantiske Norden øker stadig. Den økende aktiviteten legger press på sårbare økosystemer og medfører større sjanser for ulykker – ulykker som kan innebære menneskelige, miljømessige og økonomiske katastrofer i en region hvor vi lever av havet.

Dermed stiller den økende aktiviteten enda strengere krav til en allerede presset beredskapskapasitet i det nordatlantiske Norden, en region med enorme avstander og havområder, tynt og spredt befolket. Dette nødvendiggjør maritimt sikkerhets- og beredskapssamarbeid landene imellom.

Arktisk råd har vedtatt en avtale om søk og redning (SAR) i Arktis og Arktisk kystvaktforum har utviklet seg til den sentrale arenaen for sikkerhets- og beredskapssamarbeidet i Arktis. Nordisk ministerråd har støttet samarbeidsprosjektet Arctic Web, som samler relevant informasjon for økt maritim sikkerhet i regionen. MARPART er et konsortium av 13 utdannings- og forskningsinstitusjoner som fokuserer på krisehåndtering og –beredskap. Disse og andre initiativer bidrar til styrket maritim sikkerhet og beredskap i Nord-Atlanteren, men det er fremdeles et potensial for enda sterkere samarbeid. 

Utfordringene for maritimt beredskaps- og sikkerhetssamarbeid er mange. Utover de geografiske forutsetningene med enorme avstander og et barsk klima, ofte med utfordrende værforhold, er beredskaps- og sikkerhetskapasitetene er organisert forskjellig i landene. I tillegg benytter de ofte forskjellig informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Derfor er det viktig med initiativer som harmoniserer informasjons- og kommunikasjonsprosedyrer ytterligere og bidrar til teknisk kompatibilitet mellom landene.

Informasjonsutveksling er en essensiell forutsetning for god beredskap i en internasjonal kontekst. Dette er allerede en del av arbeidet i Arktisk kystvaktforum og Arktisk råds SAR-avtale, men kan videreutvikles ytterligere blant de nordiske landene på grunn av sterkere tillitsrelasjoner dem imellom enn i det bredere arktiske samarbeidet. Denne muligheten bør utnyttes bedre.

I et fremtidsperspektiv kan man se for seg at den maritime sikkerheten og beredskapen i det nordatlantiske Norden styrkes ved utviklingen av felles ressurser for overvåkning av sjø- og luftrom, felles beredskapsdeponi osv.

Nordatlantisk tankesmie anbefaler derfor at sikkerhets- og beredskapssamarbeidet i Nord-Atlanteren styrkes ytterligere og erklærer sin støtte til de initiativer og prosjekter som kan bidra til dette formålet.

Nordatlantisk tankesmie

Nordatlantisk tankesmie ble opprettet som en del av oppfølgingen på OECDs Territorial Review of the NORA Region: The Faroe Islands, Greenland, Iceland and Coastal Norway, og drøfter regionale problemstillinger med utgangspunkt i OECD-rapporten.

Tankesmien et tverrfaglig og tverrnasjonalt forum. Den skal bidra til den regionale samfunnsdebatten med ideer og anbefalinger om samarbeid mellom Færøyene, Grønland, Island og Kyst-Norge som kan bidra til å styrke den regionale utviklingen.

Det er åtte medlemmer i Nordatlantisk tankesmie, to fra hvert av landene i det nordatlantiske Norden. De er nominert av medlemmene i NORAs komité, og personene er med i tankesmien i kraft av deres personlige kapasitet. Dette innebærer at de ikke er med som representanter for de organisatoriske interesser de eventuelt representerer i andre sammenhenger. Medlemmene har status som «fritenkere» og leverer uavhengige anbefalinger, som ikke representerer NORAs offisielle synspunkt eller politiske linje.

Medlemmene av Nordatlantisk tankesmie er:

Dennis Holm (Færøyene)

Katrin Petersen (Færøyene)

Anne Nivíka Grødem (Grønland)

Jacob Nedergård Jensen (Grønland)

Dóra Hlín Gísladóttir (Island)

Vífill Karlsson (Island)

Eivind Sommerseth (Norge)

Eli Grete Høyvik (Norge)

23/03-2021
Nordatlantisk ungdomshackathon ga nye ideer til regionen
11/03-2021
Har du sendt søknad om prosjektstøtte?
24/02-2021
Transatlantisk hackathon om helse og turisme
22/01-2021
Funding for North Atlantic collaboration projects
15/01-2021
Støtte til samarbeidsprosjekter i Nord-Atlanteren
12/01-2021
Jákup Mørkøre ny formand for NORA
09/12-2020
Tre ungdomsinitiativer modtager støtte fra NORA