OM NORA

Vedtægter

§1 Opbygning

Komitéen for Nordisk Atlantsamarbejde består af nationale delegationer. Delegationerne vælges af Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre), Færøernes Landsstyre, Islands regering og Norges regering.

Medlemmerne i delegationerne udnævnes for en periode af 4 år. Der udnævntes første gang i 1995.

Hver delegation har én stemme i Komitéen.

Delegationsmedlemmerne skal have politisk, økonomisk, teknisk eller samfundsudviklingsmæssig baggrund. Det er også vigtigt, at medlemmerne har kontakt til relevante myndigheder på centralt eller regionalt niveau.

Nordisk Ministerråds sekretariat har ret til observatørstatus i komitéen.

§2 Opgaver

Nordisk Atlantsamarbejde skal medvirke til at styrke samarbejdet inden for de områder, hvor de deltagende parter har klare fælles udfordringer, muligheder eller interesser. Dette skal NORA opnå ved at tage initiativ til og støtte projekter, som fremmer samarbejde mellem aktører i de enkelte lande/områder og mellem det nordatlantiske område og resten af Norden og tilgrænsende områder.

Samarbejdet kan være mellem virksomheder, myndigheder, institutioner og enkeltpersoner.

§3 Økonomisk grundlag

NORAs arbejde finansieres ved årlige bevillinger på Nordisk Ministerråds budget. De deltagende lande skal arbejde aktivt for at bidrage til de samlede økonomiske rammer.

§4 Virksomhed

NORA udarbejder en flerårig strategiplan, som fastlægger de overordnede prioriteringer i NORAs virksomhed. Der udarbejdes herudover en årlig handlingsplan, som indeholder de aktuelle aktiviteter i overensstemmelse med det vedtagne strategiprogram.

NORAs midler anvendes til organisationens udadvendte virksomhed og administration.
Den udadvendte og strategiske virksomhed deles i tre dele:

  1. Det projektstøttende NORA som efter ansøgningsprocedurer støtter samarbejdsprojekter mellem aktører i Nordatlanten og Arktis
  2. Det agendasættende NORA tager initiativ til på forskellig vis at sætte vedkommende emner fra f.eks. NORAs projektvirksomhed samt komitéens egne emner på den politiske agenda i Nordatlanten og Arktis
  3. Det allianceskabende NORA søger samarbejde og synergi med andre aktører og organisationer, som er aktive i det nordatlantiske område, for således at styrke fælles indsatser

NORAs regnskaber skal føres i den af NMR anvendte valuta. Regnskabsåret følger kalenderåret. Årsregnskab, som skal være revideret af statsautoriseret revisor samt en årsrapport, skal sendes til Nordisk Ministerråds Sekretariat efter Komiteens godkendelse på årsmødet.

Årsregnskab og årsrapporten skal også sendes til regeringer og landsstyrerne, som har udnævnt delegationsmedlemmerne i Komitéen for Nordisk Atlantsamarbejde.

§5 Komité, Arbejdsudvalg og Administration

Komitéen

Komitéen mødes op til to gange pr. år.

Komitéen er beslutningsdygtig med mindst et medlem fra hver delegation.

Alle beslutninger tages efter sagsbehandling og forhandlinger. I forhandlingerne bør konsensus princippet tilstræbes. Til vedtagelse af beslutninger af principiel karakter kræves, at ingen af delegationerne modsætter sig beslutningen.

På møde skal komitéen:

  • Godkende årsregnskab og årsberetning for det foregående år.
  • Gøre status for implementeringen af det indeværende års handlingsplan.
  • Drøfte handlingsplan og budget for det kommende år.
  • Godkende støtte til projekter.
  • Forhandle om andre sager, der rejses over for Komitéen
  • Vælge formand for Komitéen for 1 år ad gangen efter aftalt turnus mellem landene.

Budget, handlingsplan samt formandskab følger kalenderåret.

Beslutningsreferat godkendes på komitémødet eller i “stille procedure” senest 2 uger efter mødet.

Komitéen kan delegere beslutningsmyndighed til arbejdsudvalget og/eller administrationen.

Arbejdsudvalget (AU)

Hver national delegation udnævner ét medlem til Arbejdsudvalget. Formanden for komitéen er også formand for AU. Medlemmerne i AU koordinerer synspunkter i national delegation.

Arbejdsudvalget afholder møderne fortrinsvis som virtuelle møder.

Arbejdsudvalgets opgave er at deltage i forberedelserne af komitémøderne og beslutter i sager, som er henvist til AU efter §5.

Beslutningsprincipperne for AU er de samme som er gældende for komitéen.

Arbejdsudvalget kan delegere beslutningsmyndighed til administrationen.

Administrationen

Administrationen består af hovedsekretariat med aftalt sekretariatsbistand fra hvert land. Grønland og Island har hver udnævnt én kontaktperson til opgaven. Norge har udnævnt to kontaktpersoner og færøske sekretariatsbistand ivaretages efter aftale med Færøernes landsstyre af hovedsekretariatet.

Sekretariatet er ansvarlig for forberedelse af alle sager, som forelægges for Komiteen og Arbejdsudvalget.

Kontaktpersonernes opgave er at bidrage til forberedelse af sagerne, især projektansøgninger, bidrage med lokal viden og kontakter og efter behov at deltage på møderne.

Sekretariatet ledes af en direktør, som har ansvaret for NORAs daglige virksomhed. Direktørens stillingsbeskrivelse godkendes af Komitéen. Arbejdsudvalget indstiller kandidater til posten som direktør til Komitéen, som træffer endelig beslutning.

Direktøren ansætter nødvendigt personale i hovedsekretariatet. Stillingsbeskrivelserne godkendes af komitéen.

Komitéen kan delegere beslutningsmyndighed til hovedsekretariatet, som i samråd med komitéens formand kan bevilge beløb på op til DKK 60.000 pr projekt, dog højst i alt DKK 240.000 pr. år. Komitéen orienteres i hvert enkelt tilfælde.

Beslutning om lokalisering af hovedsekretariatet tages op til behandling hvert 4. år.

§6 Projektadministration

Nordisk Ministerrådets regler for projektadministration er gældende.

Støtten bør ikke overstige 50% af et projekts samlede omkostninger.

Kontrakt indgås mellem NORA og Hovedpartner, som har juridisk ansvar for projektet.

Der kan kun bevilges støtte for ét år ad gangen. For flerårige projekter skal der ansøges om støtte til efterfølgende år.

§7 Ændringer i vedtægterne

Forslag til ændringer forelægges Nordisk Ministerråd til godkendelse.

Vedtægterne er godkendte af Nordisk Ministerråd (EK-R) den 15. marts 2017.