Nora

Handlingsplan 2018

Fra strategi til handlingsplan


NORA-komiteen har vedtatt et nytt strategiprogram for perioden 2017 – 2020. Programmet bygger videre på forhenværende strategi samt OECD analysen “Territorial Review of the NORA Region”. Utover dette tar strategien utgangspunkt i NORAs kjerneoppgave, som er å stimulere til samarbeid mellom landene og aktører i det nordatlantiske Norden om felles utfordringer og løsninger, og således styrke den politiske og økonomiske utviklingen i regionen.

Inneværende handlingsplan konkretiserer strategiens målsetninger til en rekke innsatser som planlegges gjennomført i løpet av 2018. Disse innsatser bygger på NORA som en prosjektstøttende, agendasettende og allianseskapende organisasjon.

Grønland har formannskapet i NORA i 2018.

 
1 Prosjektstøtte i to søknadsrunder
Prosjektstøtten er et viktig redskap for NORA i arbeidet med å nå målsetningene i strategien. Prosjektene som støttes er i tillegg en viktig del av NORAs kontaktflate mot aktørene og aktivitetene innenfor strategiens prioriterte innsatsområder i regionen.

Komiteen har bestemt at det skal gjennomføres to søknadsrunder hvert år, en om våren og en om høsten. Begge søknadsrundene i 2018 vil gi særlig prioritet til ungdomsprosjekter.

 
2 Innovasjonsundervisning
I 2017 inngikk NORA et parternskap med Greenland Business, Innovasjon Norge og Innovasjonssenteret i Island om gjennomføringen av en konferanse om innovasjonsundervisning i 2018. En færøysk organisasjon skal inndras i parternskapet.

Konferansen, som gjennomføres som NORA-konferanse i 2018, avholdes i Grønland og bygger videre på det nordiske prosjektet Nordic Entrepreneurship Islands.

 
3 Nordatlantisk Tankesmie
Nordatlantisk tankesmie består av åtte personer fra de fire NORA-landene. Deres oppgave er å levere politisk uavhengige anbefalinger om styrket samarbeid i regionen. Tankesmiens første besetning leverte fire anbefalinger i perioden 2011-2014. Disse skapte regional debatt og første til konkrete resultater som etableringen av en felles masterutdannelse i vestnordiske studier.

I 2016 ble det nedsatt en ny tankesmiebesetning. I løpet av dens to første møter har tankesmien lever tre anbefalinger med fokus på turisme og matproduksjon. Tankesmien skal møtes til en ny sesjon i 2018.

 
4 NORA ungdomsinitiativ
Strategiprogrammet 2017-2020 inneholder en særlig ungdomssatsning. NORA ønsker å gjennomføre i tett samarbeid med nordatlantiske ungdomsorganisasjoner for å sikre at nordatlantisk ungdom deltar aktivt i utformingen av initiativet.

På bakgrunn av dialog med ungdomsorganisasjoner i 2017 har NORA besluttet at man skal gjennomføre et nordatlantisk lederutviklingsprogram for unge i 2018 med en islandsk paraplyorganisasjon i spissen.

 
5 Samarbeid med det færøyske fiskeriministerium
NORA inngikk i 2016 en avtale med det færøyske fiskeriministerium om implementeringen av de to prosjektene som utgjør avslutningen av det færøysk-ledede formannskapsprogrammet «Vekst i blå bioøkonomi». Programmet var en del av det danske formannskapet i Nordisk ministerråd i 2015.

Prosjektene Blue Fashion Challenge og Large Ocean Nations Forum on Blue Growth ble gjennomført i 2017. Disse prosjektene utfases i løpet av første halvdel 2018 med formidlingsaktiviteter. Disse dreier seg primært om en event i forbindelse med Copenhagen Fashion Week og en side-event til FAO fiskerikomitémøte.

 
6 Informasjon og kommunikasjon
NORAs hjemmeside ble ajourført og modernisert i tråd med den nye designguiden for det nordiske samarbeidet i 2017. I arbeidet har man lagt vekt på bedre informasjonsformidling og en oppdatert brukerflate, med særlig vekt på formidlingen av støttede prosjekter. I 2018 blir kommunikasjonsarbeidet tilrettelagt med utgangspunkt i en kommunikasjonsplan som sekretariatet er i gang med å utarbeide.