OM NORA

NORA Handlingsplan 2024

Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) bidrager til grøn, konkurrencedygtig og socialt bæredygtig udvikling i Nordatlanten ved at stimulere og iværksætte samarbejde mellem relevante aktører i den nordatlantiske del af Norden. NORA understøtter regionalsektorens konkrete handlingsplan for Vision 2030. NORAs strategiprogram for årene 2021 – 2024 bekræfter NORA som en projektstøttende, agendasættende og allianceskabende organisation, og strategien udpeger de tematiske prioriteringer for samarbejdet.

NORAs Handlingsplan identificerer og konkretiserer aktiviteter, som planlægges gennemført i 2024 som led i implementeringen af strategien. Dette er fjerde handlingsplan i denne strategiperiode. Norge har lederskabet i NORA i 2024 og har som del af deres lederskab valgt at sætte fokus på at følge op på Nordisk Ministerråds vision om at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region. Der lægges stor vægt på ungdomssatsninger, forvaltning af verdensarv, samarbejde med Bodø2024 som kulturhovedstad og samarbejde med naboer i Vest. Det igangværende strategiarbejde i Nordisk Ministerråd følges, og indarbejdes i NORAs strategiarbejde frem mod den nye strategi 2025-2029.

Videre vil NORA bruge de positive resultater fra evalueringen foretaget i 2023 som del af narrativet om NORA og løfte dem op i de sammenhænge hvor det giver mening.

1. Ansøgninger i to runder

Projektstøtten er et vigtigt redskab for NORA i arbejdet med at nå målsætningerne i strategien og regionalsektorens handlingsplan for Vision 2030. Projekterne, som støttes, er en vigtig del af NORAs kontaktflade mod aktørerne. Ansøgningsfrister vil være henholdsvis primo marts 2024 og primo oktober 2024. NORA vil i god tid inden fristernes udløb gennemføre webinarer for potentielle ansøgere, ét på skandinavisk og ét på engelsk.

2. Blå bioøkonomi og unge

NORA vil afholde et innovationsarrangement for regionens unge med titlen Den Nordatlantiske Ungdoms Blå Innovationslejr. Eventen afholdes i Vestmanneyjar i foråret 2024 og er fortsættelse fra HP 2023 under islandsk lederskab. Fokus er på at samle unge innovatører fra kystnære områder, og give dem mulighed for at samarbejde og sparre med mentorer omkring deres projekter/ideer indenfor kystresiliens, bæredygtig turisme og havbaserede fødevareprodukter.

3. Implementering af anbefalinger fra konference vedr. UNESCO-sites

NORAs konference i marts 2023 ”UNESCO-sites i regionalt bæredygtigt udviklingsperspektiv” satte fokus på de muligheder, som UNESCO-designationer kan bringe til lokalbefolkningen i områder med verdensarv, geoparker og biosfæreområder m.m., som alle kan ses som drivere til bæredygtig udvikling i de berørte områder. Konferencen var en stor succes, og affødte et netværk af stakeholders, som er meget entusiastiske om at fortsætte et samarbejde. Der afholdes en Sisimiut 2 konference i Quebec i oktober 2024, og NORA vil støtte netværket og arbejde for at erklære Norden som én biosfære, og derved være et strategisk instrument i Nordisk Ministerråds arbejde for Vision 2030.

4. Samarbejdet med Naboerne i Vest

Et fokusområde for NORA og Nordisk Ministerråd, som går langt tilbage. NORA vil i 2024 i forhold til:

Skotland: Arbejdet med at etablere tættere kontakt med regioner i Skotland fortsætter efter at MoU blev underskrevet med Orkney Islands Council i 2023. Fokus vil være på at inddrage skotter i NORA-projekter, med finansiering fra OIC. NORA vil også være åben for samarbejde med andre dele af Skotland, især Shetlandsøerne og Hebriderne. Der gøres en informationssatsning i forbindelse med fejring af den færøske flagdag i april, som i 2024 flyttes fra London til Edinburgh, og som vil give synergieffekt og mulighed for politisk deltagelse og større gennemslagskraft for NORAs budskab.

Canada: Quebec regionen er samarbejdspartner i UNESCO projektet, og NORA vil fortsætte med støtten til det, jvf ovenfor.

Maine: NORA har genetableret kontakt til Maine International Trade Center, som har udtrykt interesse for at samarbejde med NORA, og der skal afklaret i hvilken form og omfang det kan gøres.

5. NORAs ungdomsinitiativ

I henhold til handlingsplan for 2023 om ungdomsinitiativ [1] og efter konsultation med EK-R vil NORA arbejde for at påtage sig at implementere udvalgte anbefalinger, som Nordisk Ungdomspanel 2023 fremsatte for regionalministrene i september 2023.

Derudover tilslutter NORA sig planerne for et strategisk samarbejde med islandske Ocean Cluster om et accelerator program for unge iværksætter indenfor blå bioøkonomi, som bygger videre på resultater af eventet i Vestmannaøerne forår 2024.

6. Nordatlantisk Kystkultur/kokkekonkurrence

Afsluttende projekt under Nordatlantisk Udviklingsstrategi (NAUST) [2]. NORA tager initiativ til en kokkekonkurrence mellem unge gastronomer og madentusiaster i regionen. Udgangspunkt tages i lokale råvarer og lokal gastronomi. Der forventes gennemført lokale konkurrencer med en afsluttende finale som en del af Bodø24 kulturhovedstad initiativer, måske med norsk politisk deltagelse/markering.

7. Maritim transport

Arbejdet med netværket af maritime uddannelsessteder fortsætter, nu under ledelse af den færøske maritime uddannelse: Vinnuháskúlin (Centre of Maritime Studies and Engineering). Formålet med netværket er at sikre formidling af viden om den grønne omstilling i den maritime sektor til kommende officerer i den maritime sektor.

8. Kunstig intelligens i regional udvikling

NORA vil undersøge hvordan kunstig intelligens kan bruges til at styrke regional udvikling i yderområderne. AI sætter en række muligheder i udsigt, som kan bidrage til regional udvikling.

----

  1. NORA søger at involvere ungdom i alle vore initiativer. I tillæg vil NORA igangsætte egne ungdomsaktiviteter. NORA vil støtte netværksdannelse mellem unge i NORA-regionerne ved f.eks. at muliggøre deltagelse i diverse ungdomsprojekter, -eventer og -initiativer, som kan være med til at skabe relevante netværk. Formålet er at 1) knytte værende lokale initiativer og netværk sammen med deltagelse fra alle regionerne, 2) skabe arenaer, hvor ungdom kan udøve reel påvirkning på beslutninger, som fattes af lokale, regionale og nationale myndigheder, og 3) identificere ungdomsorganisationer og -netværk i regionen.
  2. Formålet med NAUST er at uddybe det nordiske samarbejdsprogram for regional udvikling og planlægning, og er kundskabsgrundlag for videre udvikling i regionen, som dækker Færøerne, Grønland, Island og Kyst-Norge. Strategien tager udgangspunkt i FNs bæredygtighedsmål og skal vise retning og være vejledende for det nordatlantiske samarbejde.