OM NORA

Handlingsplan 2021

Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) bidrager til grøn, konkurrencedygtig og socialt bæredygtig udvikling i Nordatlanten gennem at stimulere og iværksætte samarbejde mellem relevante aktører i den nordatlantiske del af Norden. NORAs strategiprogram for årene 2021 – 2024 stadfæster NORA som en projektstøttende, agendasættende og allianceskabende organisation, og strategien udpeger de tematiske prioriteringer for samarbejdet.

Handlingsplanen konkretiserer strategiens aktiviteter i 2021. Dette er første handlingsplan i strategiperioden 2021-2024. Færøerne har formandskabet i NORA i 2021 og har valgt at sætte fokus på regional turismeudvikling..

1. Ansøgninger i to runder

Projektstøtten er et vigtigt redskab for NORA i arbejdet med at nå målsætningerne i strategien. Fra 2021 vil ansøgningsprocessen foregå med digitalt ansøgningsskema og den efterfølgende behandling vil foregå digitalt. Ansøgningsfrister vil være henholdsvis 8. marts 2021 og 4. oktober 2021.

2. Maritim transport

Med udgangspunkt i et netværk mellem maritime uddannelsesinstitutioner og kompetencecentre i regionen, er det hensigten at sætte fokus på den grønne omstilling i den maritime sektor.

Gældende for alle landene i NORA-regionen er, at skibe i bredeste forstand står for store dele af forbruget af fossile brændstoffer. Den grønne omstilling er i større eller mindre grad gået i gang i det landbaserede erhverv og den landbaserede transport, og til nogen del i det maritime erhverv. NORA vil gerne bidrage til at sprede information om denne udvikling.

NORA vil initiere et netværkssamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og kompetencecentre og dermed sætte fokus på den grønne omstilling i det maritime skolesystem. Helt konkret er det NORAs håb, at formidlingen vil ske til de folk, som skal bemande de nye generationer af fartøjer og dermed være med til at træffe beslutning om fremdriftsformen, og set i dette lys, primært en grøn fremdriftsløsning.

3. Konference om rural turisme

NORA ønsker med konferencen at sætte fokus på én af de industrier, der har været hårdest ramt af COVID19 pandemien, netop turistindustrien. I en post-pandemisk tid er det forventeligt, at turismen næppe genopstår i samme format som før. Derfor er der behov for at gentænke eller genskabe turismen og i en NORA kontekst vil det være den rurale turisme.

På konferencen som forventes gennemført til efteråret 2021, vil fokus være på erfaringer fra andre lande og regioner, som har gennemlevet en transition fra et fungerende erhverv, nedlukning og genopståen. I første omgang tænkes konferencen gennemført i NORA regi, men hvis andre aktører i regionen, f.eks. Skotland, Northern Periphery and Arctic Programme eller andre nordiske aktører er interesserede, vil konferencen søges arrangeret i samarbejde med dem.

4. North Atlantic Data Challenge (digital hackaton)

North Atlantic Data Challenge er et hackathon for ungdom fra NORA-land og NORAs vestlige samarbejdspartnere. Temaet er udfordringer på sundhedsområdet i rurale områder, og målgruppen er deltagere mellem 18 og 30 år. Målet er å finne gode digitale løsninger, som er tilpasset de spredt befolkede  områder.

Projektet forventes udført i samarbejde med skotske, amerikanske og canadiske partnere.

5. NAUST (Nordatlantisk udviklingsstrategi)

NORA vil undersøge nærmere blandt nordatlantiske interessenter og andre nordiske fagsektorer interessen for at samarbejde om følgende tre overordnede projekter:

1. Nordatlantisk kystkultur
2. Bæredygtig havøkonomi
3. Institutsamarbejde om bioøkonomi (food labs).

Endvidere vil NORA afsøge mulighederne for at igangværende eller nye projekter i relevante nordiske sektorer kan bidrage til NAUST-strategien, med baggrund i dette vil NORA arbejde med første rapportering om fremdriften i NAUST-strategien.

6. NORAs 25 års jubilæum

NORA bliver 25 år i 2021. I denne anledning arrangeres en reception i København under Nordisk Råds session i uge 44 i 2021 for at promovere NORA og organisationens virksomhed.

7. NORAs Succeshistorier

Formålet med projektet er at belyse/beskrive den indflydelse NORA har haft i udviklingen af den nordatlantiske region. Dette gøres ved hjælp af historiske narrativer, hvor NORA har haft en væsentlig/kritisk rolle i pågældendes succesfulde udvikling.

Det primære produkt vil være digital formidling via NORAs hjemmeside og sociale medier. Den digitale formidling vil forventeligt være i form af tekst, billeder og film.

8. Fortsættelse af samarbejdet med Skotland

Samarbejdet med Highland and Islands Enterprise i Skotland vil hovedsagelig dreje sig om projektsamarbejde, det vil sige, at NORA projekter får mulighed for at inkludere skotske partnere Fra skotsk side vil man finde relevante partnere og være behjælpelig med finansiering til skotske partnere, dog selvfølgelig forudsat, at temaet er interessant for Skotland.

Det undersøges om samarbejdet med Skotland kan udvides til andre områder.

9. Andre projekter som NORA er involveret i:

1. Large Ocean Nations Forum 2 (LON2). Et forum for internationale storhavsnationer, hvor man drøfter og udveksler erfaringer vedrørende blå vækst. NORA står for arrangementet Blue Fashion Challenge.

2. Grøn energi i isolerede områder (år 2). Projektet har som formål at demonstrere fuldskala-løsninger på vedvarende energi i småsamfund. Dette gøres med en batteridreven opdrætsbåd og varmesystem i en bygd som bygger på varme fra havvand og vind,

3. NorMar havne - 3 år. Projektet har til formål at etablere et samarbejde mellem Nordatlantiske havnebyer om grøn energi, bioøkonomi og turisme.