OM NORA

NORA Handlingsplan 2022

Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) bidrager til grøn, konkurrencedygtig og socialt bæredygtig udvikling i Nordatlanten gennem at stimulere og iværksætte samarbejde mellem relevante aktører i den nordatlantiske del af Norden. NORAs strategiprogram for årene 2021 – 2024 stadfæster NORA som en projektstøttende, agendasættende og allianceskabende organisation, og strategien udpeger de tematiske prioriteringer for samarbejdet.


Handlingsplanen konkretiserer strategiens formål med fokus på aktiviteter, som planlægges gennemført i 2022. Dette er næste handlingsplan i indeværende strategiperiode. Grønland har formandskabet og i NORA i 2022 og har som den del af deres formandskab valgt blandt andet at sætte fokus på UNESCO sites og lokal indtjening.


1. Ansøgninger i to runder

Projektstøtten er et vigtigt redskab for NORA i arbejdet med at nå målsætningerne i strategien. Projekterne, som støttes, er en vigtig del av NORAs kontaktflade mod aktørerne i regionen. Ansøgningsfrister vil være henholdsvis 7. marts 2022 og 3. oktober 2022.


2. Nordatlantisk Kystkultur (NAUST- projekt)

Arbejdet med at identificere temaer, som skal være i fokus i Nordatlantiske kulturbyer, fortsætter. Desuden skal der findes en afklaring på, hvordan – hvis muligt – projektet kan forankres mere i det nordiske kultursamarbejde. Det skal også afklares, om begrebet Nordatlantisk kulturby skal udvides til steder uden for NORA-regionen. Forventeligt vil de første kulturaktiviteter finde sted i 2023, mens største delen af forarbejdet afklares i 2022.


3. Bæredygtig Havøkonomi (NAUST-projekt)

I december 2021 bliver der formentlig udarbejdet en skitse om det tværgående projekt Bæredygtig Havøkonomi. Både indhold, form og forvaltning af projektet skal besluttes i løbet af de første måneder i 2022.


4. Maritim transport

Arbejdet med gruppen af maritime uddannelsessteder fortsætter. Aktiviteterne vil – hvis covid19 tillader det – være mere fokuseret på fysiske møder, hvor der vil blive tale om at lærerne besøger skolerne for gensidig inspiration, og arbejdet med udveksling af undervisningsmateriale fortsætter, der vil sandsynligvis også være aktiviteter på net i form af specialiseret undervisning i særlige emner.


5. Konference i Kangerlussuaq i Grønland

Det grønlandske formandskab og sekretariatet fastsætter tidspunkt og tema for konferencen

6. Nordatlantiske projektnarrativer

Til NORAs 25år jubilæums reception i november var der udarbejdet en udstilling om ca 17 NORA projekter, som NORA præsenterede som eksempler på NORA projekter. Råmaterialet skal bruges videre til en egentlig rapport om projekthistorier, som NORA udgiver udgiver i starten af 2022.


7. Samarbejdet med Skotland

Arbejdet med Skotland fortsætter. Efter en delvis nedgearing i projektsamarbejdet grundet pandemien vil dette arbejde nu intensiveres, hvor en række projekter forventes at cementere deres skotske deltagelse. Samarbejdet med vores partner Highland and Island Enterprise vil muligvis blive udvidet til Orkneyøerne, hvor det politiske system har vist interesse for at samarbejde nordover og især med NORA. Dette arbejde vil i givet fald bygge videre på Factfinding missionen fra 2011.


8. Ungdomsfokus

Som en del af NORAs fortsatte fokus på ungdom vil NORA følge op på den delvist NORA finansierede konference UNLEASH i Grønland og som opfølgning vil man tage initiativ til at inkludere ungdom i kystkulturprojektet.


9. Eksternt finansierede projekter

Large Ocean Nations Forum 2: (LON 2) er sat på dagsordenen første halvår i 2023. ”Blue Fashion goes Global” hvor NORA er projektleder er en del af LON 2. Det medfører en del forberedelser i løbet af sidste halvår i 22.


Grøn energi i isolerede områder (år 3): Projektet kører som planlagt og forventes afsluttet ved årets afslutning.


NorMar havne- (år 3): Projektet forventes afsluttet i løbet af første halvår 2022. En række formidlingsaktiviteter vil blive afholdt i 2022, og disse markerer afslutningen på projektet.