Nora

Handlingsplan 2019

NORA skal bidra til å skape bærekraftig økonomisk utvikling gjennom å stimulere til og iverksette samarbeid mellom relevante aktører i det nordatlantiske Norden. For å fylle denne rollen identifiserer strategiprogrammet 2017 – 2020 NORA som en prosjektstøttende, agendasettende og allianseskapende organisasjon, og definerer de tematiske prioriteringene for samarbeidet.

Inneværende handlingsplan konkretiserer strategiens målsetninger til en rekke innsatser som planlegges gjennomført i løpet av 2019. Island har formannskapet i NORA dette året, hvilket sammenfaller med Islands formannskap i Nordisk ministerråd.

1. Prosjektstøtte i to søknadsrunder

Prosjektstøtten er et viktig redskap for NORA i arbeidet med å nå strategiens målsetninger. Prosjektene som støttes er i tillegg en viktig del av NORAs kontaktflate mot aktørene og aktivitetene innenfor strategiens prioriterte innsatsområder i regionen.

Komiteen har bestemt at det skal gjennomføres to søknadsrunder hvert år, en om våren og en om høsten.

2. Islandsk formannskap i Nordisk Ministerråd i 2019

På vegne av det islandske formannskapet skal NORA være forvaltningsorgan for det treårige prosjektet NordMar Havner. Prosjektet fokuserer på hvordan havner og deres «økosystemer» av aktører er pådrivere for bærekraftig utvikling og innovasjon innenfor havbaserte industrier. Dette innebærer et fokus på alternativ drivstoff innen skipsfart, bærekraftig cruiseturisme og blå bioøkonomi.

3. Nordisk forum for kommunalpolitikere

Hvordan kan de relativt små kommunene i det nordatlantiske og arktiske Norden skape gode forutsetninger for bærekraftig næringsutvikling og bolyst i utkantsområder? NORA ønsker å fokusere på dette temaet gjennom et nordisk arrangement kommunalpolitikere.

Prosjektet ønskes gjennomført i samarbeid med den nordiske embetsmannskomiteen for regionalpolitikk (EK-R), hvor Island har formannskapet. Ambisjonen er å engasjere kommunepolitikere og høytstående kommunale embetsmenn og å skape en arena for erfaringsutveksling og læring.

4. North Atlantic Digital Challenge

North Atlantic Digital Challenge skal være en innovasjonskonkurranse for studenter. Studentene skal utvikle digitale løsningsforslag til en gitt utfordring. Utfordringen skal defineres i samarbeid med relevante næringsaktører. Arrangementet skal være en læringsarena for hvordan studenter kan arbeide innovasjons- og næringsrettet med studier og forskning.

Deltakerne er studenter i alderen 18-30, og arrangementet skal gjennomføres i samarbeid med en rekke relevante partnere, herunder partnere fra Nordens vestlige naboer, Canada, Skottland og USA.

5. Large Ocean Nations Forum II

NORA gjennomførte i perioden 2016-2018 to nordiske formannskapsprosjekter på vegne av det færøyske fiskeriminister, Large Ocean Nations Forum on Blue Growth og Blue Fashion Challenge.

Begge prosjektene vekket stor interesse blant NORAs samarbeidspartnere. Det var et klart ønske fra færøyske myndigheter, Nordisk ministerråd, FAO og Commonwealth, samt FN-Universitetets fiskertreningsprogram på Island, om å bygge videre på prosjektene.

NORA har derfor påtatt seg oppgaven med å organisere et Large Ocean Nations Forum nummer to på Færøyene i 2019. Forumet skal bl.a. fokusere på akvakultur, fiskerikriminalitet og Blue Fashion. Utover å være forvaltningsorgan og prosjektleder er NORA også en prosjektpartner som bidrar finansielt til gjennomføringen av initiativet. 

6. Nordatlantisk Tankesmie

Nordatlantisk tankesmie består av åtte personer fra de fire NORA-landene. Deres oppgave er å levere politisk uavhengige anbefalinger om styrket samarbeid i regionen. Tankesmiens første besetning leverte fire anbefalinger i perioden 2011-2014. Disse skapte regional debatt og første til konkrete resultater som etableringen av en felles masterutdannelse i vestnordiske studier.

I 2016 ble det nedsatt en ny tankesmiebesetning. I løpet av tre sesjoner har den produsert anbefalinger om et utviklingsprogram for opplevelsesturisme, felles krav til cruiseindustrien, nordatlantisk mat og bærekraft som en motivasjon for bolyst på bygda.

Den nåværende besetningen i tankesmien skal gjennomføre en fjerde sesjon våren 2019. Deretter skal NORA vurdere og beslutte hvordan tankesmiekonseptet kan videreutvikles.