Tilbage til nyheder
10/11-2023

Udlysning fra det Nordiske Fiskerisamarbejde om innovation indenfor bæredygtig havøkonomi

Ansøgningsfrist: 15. januar 2024

Udlysning fra det Nordiske Fiskerisamarbejde under Nordisk Ministerråd til nordiske samarbejdsprojekter om innovation indenfor bæredygtig havøkonomi:

Ansøgningsfrist: 15. januar 2024

Med udlysningen ønsker det Nordiske Fiskerisamarbejde at bygge på de nordiske landes stærke forudsætninger indenfor bæredygtig havøkonomi, og derved understøtte mulighederne i den grønne, teknologiske og digitale omstilling.

Baggrund

På globalt plan svækkes havets resiliens som konsekvens af accelererende klimaforandringer, samt overfiskeri, forurening og andre faktorer. Ifølge både IPPC og High Level Panel on Sustainable Ocean Economy kan havet være en del af løsningen med hensyn til at afbøde og tilpasse sig til virkningerne af klimaforandringerne. De nordiske lande har en særdeles stærk position i forhold til havøkonomien, med lange traditioner Indenfor havøkonomien. De nordiske lande har derfor en særlig mulighed for at bygge videre på styrkepositioner samtidig med, at vi bidrager til resiliente marine økosystemer og værdikæder.

Vores udlysning har til formål at frembringe viden indenfor bæredygtige og innovativeløsninger for udnyttelse af marine ressourcer samtidig med,at vi aktivt reducerer presset på havets ressourcer og håndterer klimaændringer.

Projektet skal bidrage aktivt til at indfri Nordisk Ministerråds Vision 2030 om at blive verdens mest bæredygtige og interegrerede region.

Projektudlysning

Fiskerisamarbejdet inviterer forvaltnings- og forskningsinstitutioner på tværs af de nordiske lande foreslå samarbejdsprojekter der arbejder med innovation indenfor nordisk bæredygtig havøkonomi.

Work Packages

Midler kan søges indenfor de følgende to temaer (work packages):

WP 1: Udnyttelse af marin biomasse, bioreststof, lavtrofiske arter, tang og alger

Miljømæssigt ansvarlig kommercielt opdræt af havbaseret biomasse, såsom tang og alger, til fødevarer, foder og alternative bæredygtige produkter. Området er af interesse både for større industriaktører og for nystartede og opskalerende virksomheder, der vil drage fordel af øget nordisk samarbejde og bevidsthed om den igangværende udvikling. Der er allerede megen innovation på dette område, samt stærk nordisk knowhow og et stort fremtidigt potentiale. Et WP1 projekt kan evt. udarbejde en benchmark og rapport på området og deraf følgende anbefalinger til videre arbejde i det nordiske samarbejde.

WP2: Tværsektorielle og samlokaliserede havaktiviteter, multitrofisk aktivitet - samlokalisering af fiskeri - og anden marin industri, marin bioøkonomi, arealkonflikter, marine spacial planning

Konceptet om smarte og bæredygtige aktiviteter inden for forskellige økonomiske sektorer, der deler det samme havområde, såsom offshore vedvarende energianlæg kombineret med akvakultur, får stigende opmærksomhed internationalt, efterhånden som effektiv og bæredygtig brug af havområder bliver mere afgørende. På dette område er der megen viden og teknologiudvikling i Norden, især når det kommer til brug af data og digitale løsninger til fjern- og prædiktiv overvågning. Under WP2 vil der være mulighed for tæt samarbejde med det svenske formandskab i Nordisk Ministerråd 2024, der planlægger en Bunchmark-rapport og konference på området.

Disse WP, med forvaltnings- og forskningsfokus, lægger sig tæt op ad Nordic Innovation’s program Sustainable Ocean Economy:

https://www.nordicinnovation.org/programs/sustainable-ocean-economy, 

som fokuserer på et erhvervsrettet innovationsarbejde med samme udgangspunkt.

Projekter

Fælles for projekter under de to WP er, at de skal bidrage til resiliente økosystemer og værdikæder som grundlag for en bæredygtig havøkonomi. Med afsæt i nordisk nytte, skal der være et fokus på klar kommunikation om formålet og resultaterne både internt i det nordiske samarbejde og hos et eksternt og internationalt publikum.

Projekter skal igangsætte vidensopbygning med et fokus på at skabe nytte både på policy og praktisk niveau. Ved vurdering af ansøgninger lægges særligt vægt på formidling af kundskab, og der forventes et dedikeret kommunikationsprodukt som komplement til arbejdet.

Hvem kan ansøge

Ansøgere skal være nordiske konsortier, ledet af en projektleder. Et nordisk konsortium består af partnere fra mindst tre forskellige nordiske lande. I nogle tilfælde kan en partner være fra lande uden for Norden.

Partnerne kan være:

 • Forskningsinstitutioner
 • Forvaltninger
 • Virksomheder
 • Klyngeorganisationer
 • Innovationsinstitutioner
 • NGO’er

Vi understreger betydningen af aktiv deltagelse fra forskningsmiljøer. Der ses også gerne konsortier, hvor flere forskellige typer af aktører deltager, som fiskerierhvervet og civilsamfundet.Derudover kan dermed fordel overvejes samarbejde med Nordic Innovation i konsortiedannelse.

Ansøgningskriterier

 • Minimum tre samarbejdspartnere fra tre nordiske lande eller selvstyrende områder, alternativt to nordiske lande eller selvstyrende områder + et andet land
 • Ansøgning skal indeholde en plan for kommunikationsleverance, f.eks. udgivelse om policy-anbefalinger, strategi, leverance om ocean literacy eller andet.
 • Projekter skal gennemføres i perioden 2024-2025
 • Den økonomiske ramme for de to WP tilsammen er 1.800.000 DKK fordelt på cirka to projekter
 • Ansøgning skal formuleres på projektformular som kan hentes hos bija@nanoq.gl 
 • Ansøgning skal anføres “Bæredygtig Havøkonomi WP 1 eller 2 ” under projektets titel.
 • Ansøgningsfrist 15. januar 2024

Leverancer og rapportering

Projektlederen skal hvert halve år afgive en kort statusrapport for projektet.

Projektlederen skal ved projektets afslutning afgive en slutrapport, der beskriver det udførte arbejde, de opnåede resultater og kommunikationsleverancer. Rapporten skal indeholde det endelige projektregnskab.

Til publikationsformål skal projektet producere en kort beskrivelse af formål og aktiviteter for projektet ved opstart samt skitsere projektets resultater ved projektets afslutning. Dette kan også produceres i korte videoklip.

Evalueringsproces

Alle støtteberettigede ansøgninger vil blive evalueret af styregruppen under det nordiske fiskerisamarbejdes Bæredygtig Havøkonomi Program. Ansøgninger vil blive evalueret i henhold til evalueringskriterierne i denne udlysningstekst. Beslutning om støttemidler meddeles senest 1. februar 2024.

Kontakt

For spørgsmål kontakt venligst Birgitte Jacobsen, projektkoordinator i det nordiske fiskerisamarbejdets arbejdsgruppe AG-Fisk, bija@nanoq.gl 

03/07-2024
Konference for nordiske unge i Bodø & Lofoten
25/06-2024
Neural, Nordatlantisk AI Netværk
04/06-2024
Støtte til 11 nordatlantiske samarbejdsprojekter
28/05-2024
Vi søger praktikant
13/05-2024
Lars Abelsen vandt Arctic Young Chef 2024 i Ilulissat
26/04-2024
From Sisimiut to Edinburgh to Quebec: A Journey Toward Sustainable Development
24/04-2024
North Atlantic Youth Blue Innovation Camp