Tilbage til nyheder
09/08-2021

Støtte til samarbeidsprosjekter i Nord-Atlanteren

Søk om støtte til ditt nordatlantiske samarbeidsprosjekt. Søknadsfrist er 4. oktober.

Det nye digitale søknadsskjemaet finner du her.

Nordisk Atlantsamarbeid støtter prosjekter med partnere fra minst to av de fire regionene Grønland, Island, Færøyene og Kystnorge (de atlantiske fylker fra Rogaland til Troms og Finnmark). Involvering av flere regioner kan bidra til å styrke prosjekter i konkurranse med andre i de tilfeller der det blir konkurranse om midlene. Neste søknadsfrist er mandag 4. oktober 2021 kl. 23.59 grønlandsk tid.

Prosjektet skal være med å underbygge visjonen til Nordisk ministerråd om at Norden innen 2030 skal bli verdens mest integrerte, grønne og sosialt bærekraftige region. Denne visjonen bygger på FNs 17 Bærekraftsmål.

NORAs prosjektstøtte rettes mot næringsrelaterte prosjekter i en tidlig fase. Rene kultur- og forskningsprosjekter omfattes ikke av denne ordningen.

NORA ser helst prosjektsøknader som retter seg inn mot ett eller flere av de følgende seks prioriterte faglige temaer:

 • Bioøkonomi: NORA prioriterer prosjekter med fokus på fornybare landbaserte og marine ressurser. Innovative verdikjeder, nye råvarer og produkter, kortreist mat, nordatlantisk gastronomi basert på fornybare hav- og landressurser samt effektiv ressursutnyttelse vil ha prioritet.
 • Bærekraftig turisme: Bærekraftig turisme kan skape et reiseliv og en reiselivsnæring som bygger på og opp lokalt næringsliv og inntjening, og skape utvikling av fellesløsninger forbundet med bærekraftig turisme. NORA prioriterer prosjekter som fokuserer på fremtidens turismeindustri.
 • Sirkulær økonomi: Den sirkulære økonomien utnytter naturressurser og produkter effektivt og så lenge som mulig i et kretsløp der minst mulig ressurser går tapt. NORA prioriterer prosjekter innen sirkulær økonomi som også omfatter kommunesamarbeid på tvers av land.
 • Transport: Samarbeid om bedre og grønnere transportløsninger som knytter landene og stedene i regionen tettere sammen. I lys av regionens store havområder, vil NORA prioritere prosjekter som jobber for en overgang til grønnere og mer fornybare energikilder i maritim transport.
 • Energi: Fokus på å utvikle rurale, fornybare og elektrifiserte løsninger som sikrer stabil og gunstig energitilgang for befolkningen i Nord-Atlanteren. NORA vil spesielt prioritere prosjekter som tar inn stedsspesifikke energiløsninger som ikke er avhengige av tilgang til et større forsyningsnett.
 • Lokalsamfunn: Den viktigste faktoren for å trives der man bor, er å ha gode lokaltilbud. Dette bidrar til å hindre fraflytning og øke tilflytning. NORA ønsker samarbeidsprosjekter som arbeider for sterkere inkludering av ungdom i lokaldemokratiet.

Webinar

Det blir webinar med NORAs sekretariat på skandinavisk den 16. august kl. 12 GMT og på engelsk den 17. august kl. 12 GMT. Der kan du finne ut mer om hva et NORA-prosjekt er, og hvordan du kan søke.

Webinarene vil bli på Zoom. Klikk her for den skandinaviske og klikk her for den engelske.

Vurderingskriterier

NORAs komité fatter suverent beslutning om hvem som mottar støtte, basert på en innstilling fra NORAs sekretariat. Vurderingen er basert på følgende kriterier:

 • Relevans for de seks prioriterte temaer
 • Prosjektets gjennomførbarhet
 • Nytenkning og innovative bidrag til regionen
 • Partnersammensetning og partnernes bidrag til prosjektet
 • Realistisk og transperent budsjett
 • Hvordan eventuelle funn fra prosjektene kan brukes videre

Formelle krav til NORA-finansierte prosjekter

 • Minst to partnere, fra minst to av NORAs fire land
 • Minimum 50 % egenfinansiering
 • Støtte fra NORA kan ikke overgå DKK 500.000 per år, og DKK 1.500.000 over tre år
 • NORA skal kunne presentere hovedfunnene fra prosjektet på sine plattformer

Dersom prosjektet ikke oppfyller disse fire grunnleggende krav, kan søknaden bli administrativt avvist av NORAs sekretariat før behandling i komitéen.

Søknaden skal sendes gjennom NORAs digitale søknadsskjema. Skjemaet vil bli publisert senest 16. august.

Prosess

NORA behandler søknader om prosjektstøtte to ganger per år. Søknadsfristen er alltid første mandag i mars og oktober. Første søknadsrunde avsluttes med komitéens beslutning i juni, og andre søknadsrunde avsluttes med komitéens beslutning i november/desember. Søkerne vil kort tid etter bli orientert om utfallet, og prosjektoppstart kan derfor ikke være før henholdsvis 1.juli og 1.januar.

 

 

Mer informasjon

På NORAs hjemmesider, kan du finne en fullstendig guide til prosjektstøtte for NORA-finansierte prosjekter, som inkluderer både søknadsprosedyren, rutiner underveis i prosjektet og krav til sluttrapportering.

Du kan også lese om alle tidligere finansierte NORA-prosjekter her.

Kontakt

Har du spørsmål, er du velkommen til å kontakt NORAs hovedsekretariat på Færøyene eller en av NORAs kontaktpersoner. Finn kontaktinformasjon her.

 

23/03-2023
Nordens dag 2023
19/03-2023
Vellykket UNESCO-konference i Sisimiut, Grønland
14/03-2023
Halla Nolsøe Poulsen bliver NORAs nye direktør
06/03-2023
Uldvandreture går ind i afsluttende projektår
20/02-2023
NORAs årsrapport på ’gaden’
17/02-2023
Meget stor interesse for direktørstilling
07/02-2023
Projektstøtte: Ansøgningsfrist 6. marts.