Tilbage til nyheder
15/01-2021

Støtte til samarbeidsprosjekter i Nord-Atlanteren

Søk om støtte til ditt nordatlantiske samarbeidsprosjekt. Søknadsfrist er 8.mars

Det nye digitale søknadsskjemaet finner du her.

Nordisk Atlantsamarbeid støtter prosjekter med partnere fra minst to av de fire regionene Grønland, Island, Færøyene og Kystnorge (de atlantiske fylker fra Rogaland til Troms og Finnmark). Involvering av flere regioner kan bidra til å styrke prosjekter i konkurranse med andre i de tilfeller der det blir konkurranse om midlene. Neste søknadsfrist er mandag 8.mars 2021.

Prosjektet skal være med å underbygge visjonen til Nordisk ministerråd om at Norden innen 2030 skal bli verdens mest integrerte, grønne og sosialt bærekraftige region. Denne visjonen bygger på FNs 17 Bærekraftsmål.

NORAs prosjektstøtte rettes mot næringsrelaterte prosjekter i en tidlig fase. Rene kultur- og forskningsprosjekter omfattes ikke av denne ordningen.

NORA ser helst prosjektsøknader som retter seg inn mot ett eller flere av de følgende seks prioriterte faglige temaer:

 • Bioøkonomi: NORA prioriterer prosjekter med fokus på fornybare landbaserte og marine ressurser. Innovative verdikjeder, nye råvarer og produkter, kortreist mat, nordatlantisk gastronomi basert på fornybare hav- og landressurser samt effektiv ressursutnyttelse vil ha prioritet.
 • Bærekraftig turisme: Bærekraftig turisme kan skape et reiseliv og en reiselivsnæring som bygger på og opp lokalt næringsliv og inntjening, og skape utvikling av fellesløsninger forbundet med bærekraftig turisme. NORA prioriterer prosjekter som fokuserer på fremtidens turismeindustri.
 • Sirkulær økonomi: Den sirkulære økonomien utnytter naturressurser og produkter effektivt og så lenge som mulig i et kretsløp der minst mulig ressurser går tapt. NORA prioriterer prosjekter innen sirkulær økonomi som også omfatter kommunesamarbeid på tvers av land.
 • Transport: Samarbeid om bedre og grønnere transportløsninger som knytter landene og stedene i regionen tettere sammen. I lys av regionens store havområder, vil NORA prioritere prosjekter som jobber for en overgang til grønnere og mer fornybare energikilder i maritim transport.
 • Energi: Fokus på å utvikle rurale, fornybare og elektrifiserte løsninger som sikrer stabil og gunstig energitilgang for befolkningen i Nord-Atlanteren. NORA vil spesielt prioritere prosjekter som tar inn stedsspesifikke energiløsninger som ikke er avhengige av tilgang til et større forsyningsnett.
 • Lokalsamfunn: Den viktigste faktoren for å trives der man bor, er å ha gode lokaltilbud. Dette bidrar til å hindre fraflytning og øke tilflytning. NORA ønsker samarbeidsprosjekter som arbeider for sterkere inkludering av ungdom i lokaldemokratiet.

Webinar

Det blir webinar med NORAs sekretariat på skandinavisk den 26.januar og på engelsk den 28.januar. Der kan du finne ut mer om hva et NORA-prosjekt er, og hvordan du kan søke. Les mer om webinarene her.

Vurderingskriterier

NORAs komité fatter suverent beslutning om hvem som mottar støtte, basert på en innstilling fra NORAs sekretariat. Vurderingen er basert på følgende kriterier:

 • Relevans for de seks prioriterte temaer
 • Prosjektets gjennomførbarhet
 • Nytenkning og innovative bidrag til regionen
 • Partnersammensetning og partnernes bidrag til prosjektet
 • Realistisk og transperent budsjett
 • Hvordan eventuelle funn fra prosjektene kan brukes videre

Formelle krav til NORA-finansierte prosjekter

 • Minst to partnere, fra minst to av NORAs fire land
 • Minimum 50 % egenfinansiering
 • Støtte fra NORA kan ikke overgå DKK 500.000 per år, og DKK 1.500.000 over tre år
 • NORA skal kunne presentere hovedfunnene fra prosjektet på sine plattformer

Dersom prosjektet ikke oppfyller disse fire grunnleggende krav, kan søknaden bli administrativt avvist av NORAs sekretariat før behandling i komitéen.

Søknaden skal sendes gjennom NORAs digitale søknadsskjema. Skjemaet vil bli publisert senest 15.februar.

Prosess

NORA behandler søknader om prosjektstøtte to ganger per år. Søknadsfristen er alltid første mandag i mars og oktober. Første søknadsrunde avsluttes med komitéens beslutning i juni, og andre søknadsrunde avsluttes med komitéens beslutning i november/desember. Søkerne vil kort tid etter bli orientert om utfallet, og prosjektoppstart kan derfor ikke være før henholdsvis 1.juli og 1.januar.

 

 

Mer informasjon

På NORAs hjemmesider, kan du finne en fullstendig guide til prosjektstøtte for NORA-finansierte prosjekter, som inkluderer både søknadsprosedyren, rutiner underveis i prosjektet og krav til sluttrapportering.

Du kan også lese om alle tidligere finansierte NORA-prosjekter her.

Kontakt

Har du spørsmål, er du velkommen til å kontakt NORAs hovedsekretariat på Færøyene eller en av NORAs kontaktpersoner. Finn kontaktinformasjon her.

 

23/03-2021
Nordatlantisk ungdomshackathon ga nye ideer til regionen
11/03-2021
Har du sendt søknad om prosjektstøtte?
24/02-2021
Transatlantisk hackathon om helse og turisme
22/01-2021
Funding for North Atlantic collaboration projects
15/01-2021
Støtte til samarbeidsprosjekter i Nord-Atlanteren
12/01-2021
Jákup Mørkøre ny formand for NORA
09/12-2020
Tre ungdomsinitiativer modtager støtte fra NORA