Projektstøtte

Vi skriver på en ansøgning

Denne siden er under revidering, da det kom et nytt, digitalt søknadsskjema i februar 2021. Vennligst bruk denne informasjonen til veiledning, og beskrivelsen vil snarlig reflektere det nye søknadsskjemaet.

Ved ansøgning om projektstøtte skal man benytte det obligatoriske ansøgningsskema, som findes her. Som bilag til ansøgningsskemaet skal man samtidig indsende et selvstændigt dokument med en uddybende projektbeskrivelse. Alle blanketter skal udfyldes på dansk, norsk eller engelsk.

Ansøgningsblanketten er ansøgerens vigtigste mulighed for at sætte ord på projektets formål, gennemførelse og forventede resultater m.v. Ansøgningen skal kunne læses som en selvstændig fremstilling af projektets indhold og budskab. En præcis formuleret og informativ ansøgning giver de bedste muligheder for en god behandling i det videre forløb. Kvaliteten af ansøgningens hovedindtryk sikres ved at give en klar beskrivelse af

 1. Hvad er problemet?
 2. Hvordan kan det løses?
 3. Hvad koster det.

Disse elementer bør fremstilles og forklares meget klart.

Ansøgningsblanket

Projektbeskrivelse

Kort vejledning til udfyldning af de enkelte felter. Det er vigtigt, at felterne udfyldes kortfattet i forhold til de anførte begrænsninger. Punkterne 1-9 skal kortfattet indeholde central information om og beskrivelse af projektet:

Titel: En kort titel på projektet (maks. 30 anslag), der giver et indtryk af projektets indhold på et ikke-teknisk sprog.

Hovedpartner: Hovedpartneren er juridisk ansvarlig for projektet. Hovedpartneren er således også ansvarlig for at projektet gennemføres som planlagt i henhold til projektkontrakten. Hovedpartneren udpeger en projektleder. Bemærk at al kommunikation med NORA foregår gennem projektlederen.

 • 1) Projektets formål: Kort beskrivelse (max 80 ord) af projektets konkrete mål, udfordringer og planlagte aktiviteter. Dette afsnit tjener til formål at belyse og forklare projektets bærende idé. I dette afsnit henvises ikke til den vedlagte projektbeskrivelse, da det skal kunne læses selvstændigt. Det er vigtigt, at teksten formuleres således, at den forstås af en ikke-specialiseret læser. I tilfælde af tilskud vil NORA være i stand til at bruge denne tekst over tredjepart som en beskrivelse af projektet.
 • 2) Forventede resultater og effekter: Angiv forventede konkrete resultater og effekter fra projektets aktiviteter. Skriv gerne i kortfattet punktform. Afsnittet bør også kort forklare, hvordan resultaterne får en positiv effekt for projektets problemstilling, f.eks. i forhold til nye erhvervsmuligheder. Afsnittet skal således beskrive, hvad projektets resultater skal bruges til, og hvordan det er forankret i NORAs prioriteter.
 • 3) FNs Verdensmål: NORA ser gerne, at projekterne opfylder ét eller flere af FNs 18 Verdensmål. Her har du mulighed for at redegøre for hvilke mål og delmål projektet forholder sig til.
 • 4) Målgruppe: Hvor og inden for hvilken sektor vil projektet overvejende komme at bidrage til. Hvem eller hvad vil drage nytte af projektets resultater.
 • 5) Aktiviteter og frister: Anfør relevante aktiviteter i projektets forløb samt vigtige milepæle i forhold til projektets forløb.
 • 6) Formidling: Hvordan vil projektets resultater, effekter og erfaringer synliggøres og spredes. Angiv specifikke kanaler såsom et websted eller en Facebook-side.

 • 7) Eventuelle risici og usikkerheder: Angiv kort eventuelle usikkerheder og risici, der kan være forbundet med udførelsen af projektet.

 • 8) Øvrige partnere: Projektets øvrige partnere anføres her. Husk, at projektet som minimum skal indeholde partnere fra to lande fra NORA-regionen. Som regel bør et projekt, der ansøger om maksimal finansiering (500.000 DKK), omfatte alle fire lande i NORA-regionen.

Økonomi

 • 9) Finansiering: Hvad skal finansieringen fra NORA primært bruges til?
 • 9a) Budgetoversigt: Her sammenfattes hovedtallene fra tabellerne 9a-c, som udfyldes i bilag. Bemærk, at kontant finansiering i første række er ekskl. eget arbejde, som derimod anføres selvstændigt i anden række. Summen for hvert år samles vertikalt, mens den samlede sum for hele projektperioden opregnes horisontalt.
 • Detaljerede udgifter: Giv en oversigt over de relevante udgifter i forbindelse med projektet, inklusive alle omkostninger, gebyrer og lignende.
 • 9b) Finansiering: Finansiering inkluderer finansielle bidrag fra projektpartnere, andre finansieringsordninger, stiftelser eller lignende.
 • 9c) Finansiering i form af eget arbejde: Hvis værdien af eget arbejde er inkluderet i budgettet, skal du angive timepris, antal timer, samlet årligt beløb og det samlede beløb for projektperioden.
 • 10) Tidsplan: Her anføres hvornår projektaktiviteterne forventes påbegyndt og afsluttet. Husk, at NORA ikke dækker udgifter, der er afholdt før projektstart. Det vil sige, at projekter, der søger til fristen primo marts, ikke kan forvente at komme i gang før 1. juli – og projekter, der søger til fristen primo oktober, ikke kan forvente at starte op før 1. januar.
 • 11) Bilag til ansøgningen: Anfør liste over vedlagte bilag til ansøgningen. Relevante bilag kommenteres nærmere. Som bilag 1, 2 og 3 vedlægges projektbeskrivelse, projektomkostninger og finansering.
 • 12) Ansøgers bemærkninger til projektomkostninger (9a) og finansiering (9b og 9c)
 • 13) Hvor har du hørt om NORA? Denne oplysning er med til at hjælpe NORA til at forbedre organisationens kommunikationsindsatser.
 • 14) Dato og underskrift: Projektleder underskriver for projektet.

Bilag

 • Projektbeskrivelse: De korte beskrivelser 1-9 kan suppleres med en mere detaljeret, uddybende og fyldestgørende projektbeskrivelse, som indsendes sammen med ansøgningen. Dette dokument bør ikke ses som den vigtigste kilde til information om projektet - det vil ansøgningsblanketten være. Følgende forhold bør indgå i projektbeskrivelsen:

  Projektets formål. Uddybning af beskrivelsen i ansøgningsskemaet. Det bør af formålsbeskrivelsen desuden fremgå, hvorfor projektet er relevant i forhold til NORAs overordnede målsætning om at styrke samarbejdet i den nordatlantiske region og skabe en kraftfuld nordatlantisk region med en stærk og bæredygtig økonomisk udvikling.

  Overvej:

  - Hvad er det nye i projektet?
  - Hvem vil kunne få gavn af projektet?
  - Hvad er fordelen ved at gennemføre det som et transnationalt projekt i NORA-regionen?

  Forventede resultater af projektet. Uddybning af beskrivelsen i ansøgningsskemaet. Vægten bør her lægges på de konkrete og målbare resultater, som projektet forventes at skabe.

  Overvej:

  - Hvilke konkrete resultater forventes at komme ud af projektet?
  - Hvordan bidrager projektet til udviklingen i Nordatlanten?
  - Hvordan vil I selv sprede resultaterne af projektet?

  Projektets gennemførelse og organisering. Projektbeskrivelsen bør indeholde en relativt detaljeret gennemgang af det forventede projektforløb. Forløbet bør så vidt muligt være opdelt i faser (milepæle), som hver især har målbare resultater.

  Overvej:

  - Hvordan styres projektet?
  - Hvilke milepæle er der i projektet?
  - Hvilken betydning vil projektet have for arbejdsområdet?
  - I hvilken form bliver resultaterne leveret?

  Projektpartnerne og deres rolle i projektet. NORA lægger i vurderingen af projekterne vægt på, at det transnationale samarbejde skaber en værdi, som ikke kunne opnås, hvis projekterne kun gennemførtes på nationalt plan. Derfor er det først og fremmest vigtigt at belyse, at alle partnere aktivt bidrager til – og får udbytte af – projektet.

  Overvej:

  - Kan projektet omfatte partnere i alle fire NORA-lande?
  - Kan projektet med fordel omfatte partnere fra de vestlige naboregioner, f.eks. Canada og Skotland?
  - Hvad bidrager de forskellige partnere med til projektet?

  Projektets budget. Budgettet skal bygge på den i ansøgningen anførte budgetopstilling. Forskellen her vil være, at budgettet i denne projektbeskrivelse belyser de enkelte elementer mere detaljeret. Indtægterne skal belyse projektpartneres egne bidrag til projektet (kontant bidrag og kapitalisering af egen indsats) samt eventuel økonomisk støtte fra andre projektstøtteordninger. Udgiftsposterne skal være relativt detaljerede og belyse forventede udgifter i hele projektforløbet. Udgiftsbudgettet bør dertil vise, hvorledes midlerne fordeles mellem de deltagende partnere i projektet.

  Overvej:

  - Er partnerne enige om fordeling af udgifterne?
  - NORA dækker ikke løbende driftsudgifter. Er alle udgifter relateret til projektet?
  - Er der medtaget udgifter til f.eks. revision?

  Tidsplan. Ansøgeren skal her fremstille en detaljeret og realistisk tidsplan med milepæle for, hvornår
  de enkelte delaktiviteter forventes gennemført.

  Overvej:

  - Er tidsplanen realistisk?
  - Omfatter tidsplanen alle partnere?

 • Projektomkostninger. Her anføres estimerede udgifter i forbindelse med projektet. Udgiftsposterne skal afspejle de relevante år. Summen herfra overføres til tabel 9a. Et mere detaljeret budget skal anføres under punkt 9.

 • Finansiering: NORAs støtte kan højest udgøre halvdelen af projektets samlede budget. Det er derfor vigtigt, at der redegøres for hvordan projektet finansieres. Finansiering i form af eget arbejde anføres på baggrund af sammenregningen fra tabel 9c. Øvrig finansiering anføres ud for de relevante finansieringskilder samt under det relevante år. Angiv også, om de enkelte indtægtsposter er bekræftede eller ubekræftede. Hvis projektet opnår støtte, vil projektpartnerne efterfølgende blive spurgt om status for ubekræftede indtægtskilder. Ved 1-årige projekter bruges kun den første kolonne, mens 2 eller 3 kolonner anvendes til flerårlige projekter i forhold til projektets påregnede varighed. Tallene fra linjerne a), b) og c) skal overføres til tabel 9a om Økonomi, samlet budget.
 • Finansiering i form af eget arbejde. Eget arbejde kan indgå som en del af egenfinansieringen af et projekt. Den anvendte timesats baseres på reelle og pragmatiske forhold, der vurderes passende for det leverede arbejde. NORA kan bede om yderligere specificering herom. Sæt ind i de relevante kolonner, svarende til projektets varighed. Beløbet anføres også ovenfor i tabel 9a), mens formålet med tabel 9c) er at give en mere detaljeret fremstilling af eget arbejde. Det vil generelt være positivt med flere finansieringskilder, idet projektet dermed vil fremstå som stærkere funderet.
 • Bemærkninger: Dette er anledningen til at kommentere eventuelle anførte posteringer i finansiering og omkostninger. Kommentarerne skal således medvirke til, at visse poster kan tydeliggøres eller forklares nærmere, hvor det kan være relevant.

Indsendelse af ansøgning

Ansøgningsskemaet skal sendes i digital form til: noraprojekt@nora.fo 

Projektbeskrivelse og eventuelle øvrige bilag indsendes sammen med selve ansøgningen.

Ansøgningerne behandles først af sekretariatet, som foretager indledende vurderinger af projekterne. Efterfølgende behandles ansøgningerne af NORAs komite, som foretager de endelige beslutninger for hvert enkelt projekt. Dog har sekretariatet mulighed for at administrativt afvise projekter, som derfor ikke bliver behandlet af komiteen. Projekter kan afvises administrativt, såfremt der foreligger grundlæggende og formelle mangler i ansøgningen, som f.eks.: søger om mere end 50 % af budgettet, eller hvis der kun er én partner fra NORA-regionen.

Umiddelbart efter indsendelsen sender NORA en automatisk bekræftelse for modtagelse af ansøgningen. Hvis du ikke modtager en sådan bekræftelse inden for to timer, skal du kontakte NORAs hovedsekretariat eller skrive til nora@nora.fo.

I øvrigt kan NORAs medarbejdere kontaktes direkte på deres personlige email-adresser, som findes her på hjemmesiden.

To årlige ansøgningsrunder

Den første ansøgningsrunde annonceres medio januar med frist i begyndelsen af marts, mens den anden runde annonceres medio august med frist i begyndelsen af oktober. De præcise ansøgningsfrister annonceres på forsiden af www.nora.fo

Både ansøgningsskema og bilag skal være i NORA i hænde inden den gældende ansøgningsfrists udløb.