Aktiviteter

Nordatlantisk utviklingsstrategi

Etter islandsk initiativ besluttet regionalpolitisk sektor i Nordisk ministerråd at de ønsket å utarbeide en nordatlantisk utviklingsstrategi (NAUST). En arbeidsgruppe skulle nedsettes for å lage et strategiforslag. Arbeidsgruppens mandat beskrev at «NAUST skal være en tverrsektoriell strategi for nordisk samarbeid i den nordatlantiske del av Norden: Færøyene, Grønland, Island og Kyst-Norge. Strategien skal bygge videre på relevante strategier og program i Nordisk ministerråd, og ikke være motstridende til disse.»

NAUST skal bestå av de viktigste prioriteringen for nordisk samarbeid i det nordatlantiske Norden og eventuelle nye prioriteringer, med et særlig fokus på å integrere Agenda 2030 og de nye bærekraftsmålene. Hovedhensikten er å gi den nordatlantiske delen av Norden et strategisk løft innad i samarbeidet, og initiativet bygger bl.a. videre på en anbefaling fra OECDs analyse av regionen fra 2011. Oppgaven var dermed geografisk avgrenset, men med et bredt mandat til å vurdere ulike tematiske prioriteringer.

Utarbeidelsesprosessen ble finansiert av regionalsektoren og de nordiske samarbeidsministrene, og NORA fikk oppdraget med å være forvaltningsorgan for prosjektet og sekretariat for arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen

Embetsmannskomitéene i Nordisk ministerråd ble invitert til å nominere deltakere til arbeidsgruppen. Til slutt besto arbeidsgruppen av følgende medlemmer (med nominerende sektor i parentes):

  • Höskuldur Þórhallsson fra Island (formann, regional)
  • Kristín Ásgeirsdóttir fra Island (likestilling)
  • Andreas Stokseth fra Norge (fiskeri og havbruk)
  • Marianne Synnes fra Norge (forskning og utdanning)
  • Elisabeth Smith fra Norge (næring)
  • Kári Mortensen fra Færøyene (energi)
  • Kenneth Høegh fra Grønland (jordbruk og skogbruk)

I tillegg deltok rådgivere fra henholdsvis fiskeri og havbruk og miljø på enkelte av arbeidsgruppens møter.

NAUST ble vedtatt av de nordiske ministrene for bærekraftig vekst (MR-Vekst) i mai 2019.

Her kan du lese hele Nordatlantisk utviklingsstrategi.