Fjármögun verkefna

Við semjum umsókn

Denne siden er under revidering, da det kommer et nytt, digitalt søknadsskjema i februar 2021. Vennligst bruk denne informasjonen til veiledning, og beskrivelsen vil snarlig reflektere det nye søknadsskjemaet.

Oppdatert versjon ligger på den norsk/danske siden.

Sækja skal um verkefnastyrki á umsóknareyðublaði sem nálgast má hér. Með umsóknareyðublaðinu á að fylgja sérstakt fylgiskjal með nánari lýsingu á verkefninu. Fylla skal út öll eyðublöð á dönsku, norsku eða ensku.

Umsóknareyðublaðið er mikilvægasta tæki umsækjenda til að koma á framfæri lýsingu á tilgangi verkefnisins, framkvæmd þess og þeim árangri sem vænst er o.s.frv. Umsóknin á að vera þannig úr garði gerð að lesa megi hana sem sjálfstæða lýsingu á inntaki verkefnisins og boðskap. Nákvæm og ýtarleg umsókn eykur líkur á velgengni umsóknarinnar. Áhrifamáttur umsóknarinnar er best tryggður með því að gefa greinargóða lýsingu á því 1) Hvert er vandamálið? 2) Hvernig má leysa það? Og 3) Hvað kostar það? Þessi atriði verða að koma fram með skýrum og skilmerkilegum hætti.

Umsóknareyðublað

Lýsing verkefnis

Stuttar leiðbeiningar um útfyllingu einstakra reita á umsóknareyðublaðinu. Mikilvægt er að stytta mál sitt í samræmi við tilgreinda lengdartakmarkanir. Í reiti 1-10 á að setja stutta lýsingu á meginþáttum verkefnisins.

 • 1-2) Markmið verkefnisins: Stutt lýsing (hámark 80 orð) um markmið verkefnisins, áskoranir og fyrirhugaða verkþætti. Þessum kafla er ætlað að koma á framfæri og lýsa meginhugmyndinni með verkefninu. Í þessum kafla á ekki á vísa í hjálagða verkefnislýsingu, heldur á að vera hægt að lesa hann einan og sér. Mikilvægt er að orðalag sé með þeim hætti að það krefjist ekki sérþekkingar að skilja það sem sagt er.
 • 3) Árangur og áhrif sem vænst er af verkefninu: Gerið grein fyrir beinum árangri og afleiðingum sem vænta má að verkefninu loknu. Skrifið gjarna í stikkorðum. Hér þarf líka að koma fram á hvern hátt árangurinn telst jákvæður fyrir það vandamál sem fengist er við, t.d. með tilliti til nýrrar atvinnusköpunar. Þessi kafli á að svara því hvernig árangur verkefnisins getur nýst og hvernig hann tengist þeim sviðum sem NORA hefur sett í forgang.
 • 4) Heimsmarkmiðum Sameinuðu: NORA leggur áherslu á verkefni sem tengjast einu eða fleirum Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun og undirmarkmiðum þeirra. Í þessum hluta skalt þú skrifa inn hvaða Heimsmarkmiðum verkefnið þitt tengist. Vinsamlegast takið fram bæði megin- og undirmarkmið. 
 • 5) Markhópur: Hvar og á hvaða sviðum mun verkefnið fyrst og fremst koma að gagni. Hverjir munu geta nýtt sér árangur verkefnisins?
 • 6) Aðgerðir og tímasetningar: Gerið grein fyrir þeim verkþáttum sem máli skipta varðandi framgang verkefnisins sem og mikilvægum áföngum í framvindu þess.
 • 7) Kynning: Hvernig verður staðið að kynningu á árangri verkefnisins, áhrifum af því og þeirri reynslu sem það skapaði?
 • 8) Hugsanleg áhætta og óvissa: Gerið stutta grein fyrir hugsanlegum óvissuþáttum og áhættu sem geta falist í framkvæmd verkefnisins.

 • 9) Aðalumsækjandi: Aðalumsækjandi ber lagalega ábyrgð á verkefninu. Aðalumsækjandi er enn fremur ábyrgur fyrir því að framkvæmd verkefnisins verði eins og áætlað var og í samræmi við verkefnissamninginn. Aðalumsækjandi útnefnir verkefnisstjóra. Athugið að verkefnisstjóri sér um samskipti við NORA.

 • 10) Aðrir þátttakendur: Hér er gerð grein fyrir öðrum þátttakendum í verkefninu. Munið að ekki færri en tveir þátttakenda verða að vera frá löndum á NORA-svæðinu.

Fjármál

 • 11) Yfirlit: Hér eru teknar saman lykiltölur úr töflum 16-17, sem sendar eru sem fylgiskjal. Athugið að staðgreidd fjármögnun í fyrstu línu á ekki að innihalda eigið vinnuframlag, heldur á að færa það sérstaklega inn í annarri línu. Lóðrétt samtala sýnir kostnað hvers árs en lárétt samtala sýnir heildarkostnað við verkefnið.
 • 12) Tímaáætlun: Hér er gerð grein fyrir því hvenær vinna við verkefnið hefst og hvenær henni lýkur. Athugið að NORA greiðir ekki kostnað sem fellur til áður en verkefnið hefst. Með öðrum orðum: verkefni sem sótt er um í mars geta ekki hafist fyrr en 1. júlí og verkefni sem sótt er um í október geta ekki hafist fyrr en 1. janúar.
 • 13) Fylgiskjöl með umsókninni: Skrifið lista yfir gögn sem fylgja umsókninni. Nánar er fjallað um nauðsynleg fylgigögn í lið 15). Fylgiskjöl 1, 2 og 3 eru liðir 16, 17, og 18.
 • 14) Hvar fréttir þú af NORA? Þessar upplýsingar auðvelda NORA að bæta samskipta- og tengslanet sitt.
 • 15) Dagsetning og undirskrift: Verkefnisstjóri skrifar undir fyrir hönd verkefnisins.

Fylgiskjöl

 • 16) Lýsing verkefnisins: Þær upplýsingar sem fram koma undir liðum 1-11 þarf að dýpka og fjalla nánar um í verkefnislýsingu sem send er með umsókninni. Í þeirri lýsingu þarf að fjalla um:

  Markmið verkefnisins. Nánari útfærsla á því sem fram kemur á umsóknareyðublaðinu. Í markmiðslýsingunni verður auk þess að koma fram rökstuðningur fyrir því að verkefnið tengist heildarmarkmiðum NORA um að efla samstarf á Norðuratlantssvæðinu og gera það að öflugu svæði sem einkennist af sjálfbærri efnahagsþróun.

  Hafið í huga:

  - Hvaða nýjungar felast í verkefninu?
  - Hverjum mun verkefnið gagnast?
  - Hverjir eru kostirnir við að vinna verkefnið í samstarfi þjóða á NORA-svæðinu?

  Árangur sem vænst er af verkefninu. Nánari útfærsla á því sem fram kemur á umsóknareyðublaðinu. Hér skal leggja áherslu á raunverulegan og mælanlegan árangur sem gert er ráð fyrir að verkefnið skili.

  Hafið í huga:

  - Hvaða raunverulega árangri er gert ráð fyrir að verkefnið skili?
  - Hvernig ýtir verkefnið undir framþróun á Norðuratlantssvæðinu?
  - Hvernig hyggist þið kynna árangurinn af verkefninu?

  Framkvæmd og skipulag verkefnisins. Í verkefnislýsingu skal gera tiltölulega nákvæma grein fyrir ætlaðri framvindu verkefnisins Að svo miklu leyti sem hægt er, á að skipta ferlinu niður í áfanga sem hver um sig inniheldur einhver mælanleg markmið.

  Hafið í huga:

  - Hvernig verður verkefninu stjórnað?
  - Hvernig skiptist verkefnið í áfanga?
  - Hvað þýðingu mun verkefnið hafa fyrir atvinnusvæðið?
  - Hvernig verður árangur verkefnisins settur fram?

  Þátttakendur og hlutverk þeirra í verkefninu. Við mat sitt á verkefnum leggur NORA áherslu á að samstarf þjóðanna skapi árangur sem ekki væri hægt að ná ef verkefnið væri bundið við eitt land. Þess vegna er um fram allt mikilvægt að gera grein fyrir því hvernig allir þátttakendur leggja sitt af mörkum í – og njóta góðs af – verkefninu.

  Hafið í huga:

  - Gæti verkefnið náð til þátttakenda frá öllum NORA-löndunum fjórum?
  - Væri það verkefninu til framdráttar að fá inn í það þátttakendur frá grönnum í vestri, t.d. Kanada eða Skotlandi?
  - Hvert er framlag þátttakenda hvers um sig?

  Fjárhagsáætlun. Fjárhagsáætlunin skal byggjast á þeirri framsetningu sem fram kemur á umsóknareyðublaðinu. Munurinn er sá að í verkefnislýsingunni er nánari grein gerð fyrir einstökum liðum. Í tekjuáætlun þarf að gera grein fyrir eigin framlagi þátttakenda (peningum og mati á vinnuframlagi) sem og hugsanlegu framlagi frá öðrum styrkveitendum. Gera skal allnákvæma grein fyrir útgjaldaliðum og tilgreina væntanleg útgjöld allt til enda verkefnisins. Í útgjaldaáætlun þarf auk þess að koma fram hvernig fjármunir skiptast á milli þátttakenda í verkefninu.

  Hafið í huga:

  - Eru þátttakendur sammála skiptingu útgjalda?
  - NORA stendur ekki straum af daglegum rekstrarkostnaði. Eru allir tilgreindir útgjaldaliðir tengdir verkefninu?
  - Er gert ráð fyrir kostnaði vegna endurskoðunar reikninga?

  Tímaáætlun. Umsækjendur skulu setja fram nákvæma og raunsæja tímaáætlun dagsetningum þar sem fram kemur hvenær einstökum undirþáttum á að vera lokið.

  Hafið í huga:

  - Er tímaáætlunin raunsæ?
  - Nær tímaáætlunin til allra þátttakenda?
 • 17) Kostnaðarliðir: Hér er gerð grein fyrir áætluðum útgjöldum vegna verkefnisins. Útgjöld ber að skrá á rétt ár. Niðurstöðutölur eru færðar í töflu 10. Nákvæmari fjárhagsáætlun skal koma fram í lið 15.
 • 18) Fjármögnun: Styrkur frá NORA getur aldrei numið hærri fjárhæð en sem nemur helmingi heildarkostnaðar við hvert verkefni. Því er mjög mikilvægt að gerð sé grein fyrir fjármögnun verkefnisins. Gerð er grein fyrir fjármögnun í formi eigin vinnu samkvæmt niðurstöðu úr töflu 18. Gera skal grein fyrir annarri fjármögnun, hvaðan hún kemur og á hvaða ári. Einnig þarf að koma fram hvort staðfesting liggur fyrir varðandi einstaka tekjuliði. Fái verkefni styrk verður grennslast fyrir um hvernig staðan er varðandi óstaðfesta tekjuliði. Ef verkefni nær einungis til eins árs er aðeins fyrsti dálkurinn notaður en tveir eða þrír dálkar ef um lengri verkefni er að ræða. Tölur úr línum a, b og c skal færa yfir í töflu 10, heildarkostnaður. 
 • 19) Fjármögnun í formi eigin vinnuframlags: Vinnuframlag getur verið hluti eiginfjármögnunar á verkefni. Launataxtar skulu taka mið af því sem sanngjarnt getur talist fyrir viðkomandi vinnu, miðað við aðstæður hverju sinni. NORA getur farið fram á nánari skýringar í þessu sambandi. Fyllið í rétta dálka í samræmi við lengd verkefnis. Upphæðin er líka færð inn í töflu 17, en tilgangurinn með töflu 18 er að gefa nákvæmari upplýsingar um eigið vinnuframlag. Almennt er litið svo á að jákvætt sé að fjármögnunarleiðir séu fleiri, því þá telst grundvöllur verkefnisins traustari.
 • 20) Athugasemdir: Hér gefst tækifæri til að fjalla um einstaka liði varðandi tekjur og gjöld. Athugasemdirnar eiga að skýra nánar eða gera betur grein fyrir einstökum liðum, sé þess þörf.

Umsókn send

Umsóknareyðublaðið skal senda rafrænt til: noraprojekt@nora.fo.

Verkefnislýsingu og önnur fylgiskjöl, ef einhver eru, skal senda með umsókninni.

Aðalskrifstofa NORA fer yfir umsóknir og leggur mat á þær. Í framhaldi af því eru umsóknir teknar til skoðunar af stjórn NORA sem tekur lokaákvarðanir varðandi einstök verkefni. Aðalskrifstofan getur þó vísað umsóknum frá og koma þær þá ekki til skoðunar hjá stjórninni. Slíkar frávísanir byggjast á því að miklir efnislegir eða formlegir annmarkar séu á umsókn eins og að sótt sé um meira en 50% af fjárhagsáætlun eða að einungis einn þátttakenda sé frá NORA-svæðinu.

Um leið og umsókn berst sendir NORA sjálfvirka staðfestingu á móttöku umsóknarinnar. Berist slík staðfesting ekki innan tveggja klukkutíma er nauðsynlegt að hafa samband við aðalskrifstofu NORA í síma: +298 30 69 90 eða senda tölvupóst til nora@nora.fo.

Annars er hægt að hafa samband við starfsfólk NORA í gegnum persónuleg netföng sem finna má hér á heimasíðunni.

Tvö umsóknartímabil á ári

Fyrra umsóknartímabilið er auglýst um miðjan janúar með umsóknarfresti í byrjun mars en síðara umsóknartímabilið er auglýst um miðjan ágúst með umsóknarfresti í októberbyrjun. Nákvæmar dagsetningar eru auglýstar á www.nora.fo

Bæði umsóknareyðublað og fylgiskjöl verða að berast NORA áður en auglýstir umsóknarfrestir renna út.