Projekter

Projekter

Faroe Islands, Iceland, Norway
NOLICE
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Digital Nordic
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Klyngesamarbejder
Se projekt
Iceland, Norway
Hydrogenlæringsnetværk
Se projekt
Faroe Islands, Iceland
Poppel i Nordatlanten
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
West Nordic Studies
Se projekt
Greenland, Norway
UNESCO-steder
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Digitale nomader
Se projekt
Iceland, Norway
Solenergisejl
Se projekt
Iceland, Greenland, Norway
Bæredygtige madoplevelser
Se projekt
Faroe Islands, Iceland
Vandring og stedsfortællinger
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland
Innovation og ungdom
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Fårestalde
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Norway
SNP Sild
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Norway
Alget 2
Se projekt
Iceland, Norway
Bæredygtige søpølser
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Kystfiskeri
Se projekt
Iceland, Greenland, Norway
Bundmonitorering
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland
Vestnordisk biopanel
Se projekt
Faroe Islands, Iceland
Adgang for handicappede
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Norway
Geovirtuel Realitet
Se projekt
Faroe Islands, Iceland
Fototur Island-Færøyene
Se projekt
Faroe Islands, Iceland
Tareteksil
Se projekt
Faroe Islands, Greenland, Norway
Filmsamarbejde
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Norway
Blå line
Se projekt
Norway
Havnebyer
Se projekt